Политика за поверителност на Вектор НДТ ООД

версия: май 2018

1. Обща информация

Лични данни са всички такива, които позволяват дадено лице да бъде идентифицирано еднозначно (напр. име, възраст, семейно положение, ЕГН, номер на лична карта, дата и място на раждане и др.). Дори дан­ни, които не посочват пряко някое лице, могат да са лични, ако те могат да бъдат използвани за опре­де­ляне на свързаното с тях лице (като напр. потребителско име).

Ние във Вектор НДТ се отнасяме много отговорно към защитата на личните Ви данни, като ги съхраняваме и обработваме изцяло в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR, влизащ в сила от 25 май 2018) и с всички други законови изисквания за изброе­ните по-долу цели.

2. Цели на обработката и съхранението

Вектор НДТ е център за обучение на персонал по неразрушаващи изпитвания. Записите за проведени обучения са част от доказателствата за придобитата квалификация от обучаваните лица. Те са необходими също така и при издаване на сертификат за професионална квалификация от органи за сертификация на лица и в интерес на клиентите се съхраняват.

3. Правно основание

Правното основание за обработка на лични данни произлиза от:
- съгласие на субекта на данните в съответствие с член 6, параграф 1, буква а) от GDPR;
- сключване на договор съгласно член 6, параграф 1, буква б) от GDPR.

Категориите лични данни и периодите на съхране­ние са въз основа на общите изисквания на стандартите за сертификация на персонал по неразрушаващи изпитвания, като EN ISO 9712, ISO 18436 и ISO 20807, SNT-TC-1A и др.

4. Отговорни за обработка на данни

Вектор НДТ ООД
адрес по регистрация: ж.к. Сердика бл.23 ап.95, София, България

адрес за кореспонденция: ж.к. Лагера бл.80Б ап.21, 1612 София, България
тел: +359 88 721 2657
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Изискванията на GDPR не налагат във Вектор НДТ да има специално определно лице по защита на личните данни.
При необходимост, моля, свър­жете се с Ане Анев:
тел: 088 721 2657
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

5. Задължения на персонала

Всички наети под някаква форма от Вектор НДТ лица, напр. обучаващи, са договорно задължени да спазват изисква­нията за защита на личните данни.

6. Субекти на лични данни

Ние съхраняваме и обработваме лични данни на лица, преминали обучение във Вектор НДТ и партньори по договори (ли­ца за контакт на наши клиенти и доставчици­), както и на лица, заявили желание да получават известия за предстоящи обучения.

7. Обработка на лични данни

7.1 Обучения

7.1.1 Форма за регистрация на участник в обучение

Следните данни за обучаваните лица се събират и се съхраняват за целите на удостоверяване на проведено обучение:
- трите имена;
- дата и място на раждане за идентификация;
- текущ работодател;
- ако е необходимо, потвърждение от обучаваното лице за физическа годност (задоволителна зрителна способност съгл. EN ISO 9712);
- ако е необходимо, потвърждение от обучаваното лице за наличен минимален индустриален опит, изискван по съответния сертификацио-нен стандарт;
- данни за контакт с обучаваното лице (по негово желание);
- данни за контакт с работодателя на обучаваното лице (по негово желание);
- подпис/-и на обучаваното лице за удостоверяване на присъствието му по време на обучението.

Тези данни се събират само на хартия и се архивират персонализирано. Същите не се привеждат, ни­то съхраняват или обработват в електронен вид.

7.1.2 Заявка за обучение и изпит до SECTOR Cert, Германия

Когато клиентът е заявил обучение с последващ квалификационен изпит, съгласно изискванията на органа по сертификация на персонал SECTOR Cert, Германия (наш партньор), за обучаваните лица се събират следните данни:
- собствено име, фамилия, дата и място на раждане на кандидата за обучение и изпит;
- личен адрес на кандидата за обучение и изпит за контакт с него/нея, в случай на отказ от до-пускане или промяна в условията на изпита;
- лице за контакт от страна на работодателя (фамилия, собствено име);
- потвърждение от работодателя за опит съгл. съответната сертификационна програма;
- потвърждение от работодателя за физическа годност (напр. удостоверение за задоволителна зрителна способност съгл. EN ISO 9712 т. 7.4).
- имена и подпис на представител на работодателя на кандидата за обучение и изпит, с който се удостоверява валидността на заявката.

Тези данни се събират в електронен вид (сканира­ни), след което се записват в криптирани в защитена с парола директория на наш сървър. След получаване на известие от страна на съответния изпитен център на SECTOR Cert, Германия, че данните са получени успешно, същите се унищожават и техни копия не се съхраняват

За политиката за поверителност на личните данни на SECTOR Cert, Германия, моля, вижте на www.sectorcert.com/datenschutz (превод на български език е наличен на нашия уеб сайт – www.vector-ndt.net/www/bg/сертификация/декларация-за-поверителност-на-sector-cert).

7.2 Сертификация

Когато клиентът е заявил сертификация, съгласно изискванията на органа по сертификация SECTOR Cert, Германия (наш партньор), кандидатите за сертификация чрез Вектор НДТ подават съответната заявка до SECTOR Cert, Германия, чрез която се събират следните данни за тях:
- фамилия, собствено име, дата и място на раждане на заявителя;
- снимка за идентифициране на заявителя съгл. изискванията на EN ISO 9712 т. 12;
- личен адрес на заявителя за контакт с него/нея, ако обхватът на сертификата бъде ограничен, ако сертификатът бъде отменен или оттеглен;
- лице за контакт от страна на работодателя (фамилия, собствено име);
- потвърждение от работодателя за опит съгл. съответната сертификационна програма;
- потвърждение от работодателя за физическа годност (напр. удостоверение за задоволителна зрителна способност съгл. EN ISO 9712 т. 7.4);
- подпис на работодателя на заявителя за удос-товеряване верността на посочените данни;
- подпис на заявителя за удостоверяване на валидността на заявката.

За заявители, които са самонаети лица, се съби­рат допълнително следните данни:
- удостоверение за физическа годност (напр. удостоверение за задоволителна зрителна способност съгл. EN ISO 9712 т. 7.4);
- референтен списък с клиенти със съответните лица за контакт.

За заявители, които нямат работодател (търсещи работа), се съби­рат допълнително следните данни:
- удостоверение за физическа годност (напр. удостоверение за задоволителна зрителна способност съгл. EN ISO 9712 т. 7.4);
- потвърждение за опит от независима страна или приемливо удостоверение за наемане като доказателство за опит при първоначална сертификация или дейност без съществени прекъсвания при подновяване и ресертификация.

За заявители, които желаят и одобрение по Директива 2014/68/EU на ЕС за Съоръжения под налягане, се съби­рат допълнително следните данни:
- потвърждение за опит съгл. изискванията на Директивата от приемлива съгласно Директивата организация;
- имена и подпис на оторизиран представител на тази организация.

Тези данни се събират в електронен вид (сканира­ни), след което се записват в криптирани в защитена с парола директория на наш сървър. След получаване на известие от страна на съответния изпитен център на SECTOR Cert, Германия, че данните са получени успешно, същите се унищожават и техни копия не се съхраняват.

За политиката за поверителност на личните данни на SECTOR Cert, Германия, моля, вижте на www.sectorcert.com/datenschutz (превод на български език е наличен на нашия уеб сайт – www.vector-ndt.net/www/bg/сертификация/декларация-за-поверителност-на-sector-cert).

8. Периоди на съхранение

Всички документи по т.7.1.1 се архивират за период 30 години, съгласно периода за съхранение на документи за сертификация на органа по сертификация на персонал SECTOR Cert, Германия (наш партньор) като доказателство за проведено обучение.

Всички документи по т.7.1.2 и т.7.2 се унищожават след получаването им от страна на SECTOR Cert.

9. Предоставяне и публикуване на лични данни

Личните данни от документите по т.7.1.1 не се предоставят на трети страни, освен когато това се изисква от законови разпоредби.

Личните данни от документите по т.7.1.2 и т.7.2 се събират от името на SECTOR Cert, Германия (орган по сертификация на персонал, наш партньор) и се предоставят на тях, след което се унищожават.

За политиката за поверителност на личните данни на SECTOR Cert, Германия, моля, вижте на www.sectorcert.com/datenschutz (превод на български език е наличен на нашия уеб сайт – www.vector-ndt.net/www/bg/сертификация/декларация-за-поверителност-на-sector-cert).

10. Уеб сайт

10.1 Събиране и обработка на лични данни

Когато посещавате нашия уеб сайт, нашият сър­въ­р по подразбиране временно съхранява данни за сесията с посещаващия компютър, страни­ците, кои­то посещавате на нашия сайт, дата и продължи­тел­ност на посещението, идентификация на използва­ните браузър и операционна система, както и уеб сайта, който Ви е насочил към нашия.

Тези данни не са персонализирани, не се предоставят на трети страни и се използват единствено за целите на техническото админи­стриране на уеб сайта ни и определяне на страниците, предизвикващи интерес със съдържанието си.

Лични данни като имена, организация, телефонен но­мер или e-mail адрес се записват, само ако предоставите тази информация доброволно (вж. GDPR член 6, параграф 1, букви а) и б) при регистрация за получаване на известия за предстоящи обучения или при отправяне на запитване.

Тези данни не се предоставят на трети страни и се използват единствено за изпълнение на Вашите желания за получаване на известия или за отговор на Ваше запитване.

10.2 Използване на бисквитки

Не използваме бисквитки на нашите уеб сайтове. По изключение се използват т.нар. сесий­ни бисквитки, които записват данни за технически контрол на сесията във Вашия браузър. Тези данни не са персонализирани. Бихме искали да Ви обърнем внимание, че брау­зърите предоставят възможности за управление на бисквитките.

11. Вашите права

11.1 Информация, корекция, блокиране и изтриване

Съгласно GDPR, по всяко време имате право да получите информация за съхраняваните Ваши лични данни, да изискате те да бъдат коригирани, блокирани за използване или изтрити.

Ако периодите на съхранение съгласно правни, договор­ни, търговски или данъчни изисквания са в противоречие с изтриването на Вашите данни, данните Ви ще бъдат блокирани за използване вместо изтрити.

11.2 Оттегляне на разрешение

По всяко време имате право да оттеглите разрешението си за обработка на Вашите лични данни.

Моля, свържете се с нас в случаите, посочени в т. 11.1 и 11.2.

11.3 Оплаквания

Ако смятате, че неправилно обработваме данните Ви и/или нарушаваме приложимите законови разпоредби, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на случая и предприемане на евентуални коригиращи действия.

Съгласно член 77 от GDPR, по всяко време имате право да подадете оплакване към съответната компетентна институция:

Комисия за защита на личните данни
София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Център за информация и контакти:
телефон: 02 / 915 3518
електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
интернет страница: www.cpdp.bg

12. Обновяване на политиката за поверителност

Тази политика за поверителност може да бъде променяна, напр. при промяна в законовите разпоредби. Актуалната версия може да бъде открита на текущата страница с адрес: www.vector-ndt.net/www/bg/за-нас/политика-за-поверителност.