Кога?

За да се продължи валидността на подновен сертификат е необходима ресертификация. Такава е необходима също, ако не е подадена в срок заявка за подновяване на сертификат. Няма изисквания за обучение, но трябва да бъде подадена заявка и е задължително успешно да бъде издържан ресертификационен изпит.

Зявки за България се подават до Вектор НДТ. Вектор НДТ придвижва заявката до SECTOR Cert, Германия за одобряване на кандидата за ресертификационен изпит и след това за регистриране на кандидата за такъв изпит.

Моля, имайте предвид, че, за да няма прекъсване във валидността на сертификацията, е необходимо ресертификационният изпит да бъде успешно положен преди изтичане на валидността на предходния сертификат. За целта е силно препоръчително заявките за ресертификация да се подават възможно най-рано в периода от 6 месеца до 1 месец преди датата на изтичане на валидността на предходния сертификат.

Ресертификационен изпит

За ниво 1 и 2 ресертификационният изпит е практическата част от първоначален изпит.

За ниво 3 ресертификационният изпит е специализираната част от първоначален изпит.

 

Допълнителни изисквания

Кандидатът за ресертификация трябва да отговаря на следните допълнителни условия:

(a) да е преминал успешно проверка на зрението съгл. изискванията на EN ISO 9712 в рамките на последните 12 месеца;

(b) непрекъсната задоволителна професионална дейност без значителни прекъсвания (съгл. определеното в EN ISO 9712, т.3.27) по сертифицирания метод и сектор.

Горните 2 изисквания се доказват документално, като за първото се изисква документ от медицинско лице (вписва се датата на документа в заявката за ресертификация), а за второто - декларация от работодателя (част е от заявката за ресертификация).

Бланка на заявка за сертификация (начална, подновяване, ресертификация) е налична в раздел "Download - Бланки, указания, други документи").

Инициативата трябва да е Ваша

Моля, обърнете внимание, че съгласно EN ISO 9712 отговорността за започване на процедурата по ресертификация е на притежателя на сертификата.

Пропуснат срок?

Ако заявка за ресертификация се подаде повече от 12 месеца след изтичане на валидността, то съгласно EN ISO 9712 за ниво 1 и за ниво 2 трябва да се издържи успешно пълен изпит (общ, специализиран и практически), а за ниво 3 трябва да се издържи успешно изпит за основния метод.