Общи

Сертифицираните лица трябва да спазват следните принципи за професионална етика и съответните изисквания на приложимата схема за сертификация. Те трябва винаги да са запознати с изискванията и разпоредбите на стандартите, според които работят и да ги спазват максимално, доколкото се простират знанията и убежденията им. Сертифицираните лица трябва да изпълняват своите професионални задължения, като вземат предвид приложимите изисквания за опазване на околната среда и опазването на здравето и благосъстоянието на обществото в съответствие с националното законодателство. Те трябва да се стремят да поддържат своята компетентност, като актуализират професионалните си знания, необходими за правилното изпълнение на задачите им по сертифици¬рания метод и ниво.

Задължения към сертифициращия орган

Сертифицираните лица трябва да проверят информацията в сертификатите им. Ако информацията е неточна, задължение на сертифицираното лице е да уведоми сертифициращия орган възможно най-скоро, за да може да бъде издаден нов, коригиран сертификат. Сертифицираните лица трябва незабавно да уведомяват сертифицира-щия орган за всяко открито нарушение на тези професионални етични принципи и да съобщават за всеки опит за оказване на натиск или принуждаване на сертифицирано лице да наруши тези принципи. Сертифицираните лица трябва да се въздържат от всякакви неетични действия, които биха дискредитирали схемата за сертификация или увредили репутацията на сертифициращия орган.

Задължения към обществото

Сертифицираните лица са задължени да подписват документи, само ако лично притежават професионални знания и/или упражняват пряк надзор. Те трябва да приемат за изпълнение само такива задачи, за които са компетентни, въз основа на своя опит, квалификация и сертификация. Те трябва да се консултират или да препоръчат консултация със съответните експерти, когато това е необходимо за правилното изпълнение на поставените задачи.

Задължения към работодатели, клиенти и колеги

Сертифицираните лица и работодателите им трябва да имат недвусмислено определени трудови взаимо-отношения с ясни функции, задължения и отговорности на страните. Те трябва да информират работодателя си, ако сертификатът им бъде анулиран или оттеглен. Сертифицираните лица трябва да се държат отговорно и да използват справедливи и честни бизнес практики при работа с колеги, клиенти и бизнес партньори.

Конфликт на интереси

Сертифицираните лица трябва да избягват конфликт на интереси с работодател или клиенти и, в случай че такива конфликти все пак възникнат при изпълнение на задълженията им, трябва незабавно да информират заинтересуваните лица за обстоятелствата.

Защита и разкриване на информация

Сертифицираните лица трябва в максимално възможна степен да опазват поверителността на всякаква информация, предоставена им от работодател, клиенти, колеги или други лица по начин, който е съвместим с обществения интерес и разпоредбите на този кодекс. Те нямат право да разкриват никаква информация на трети страни за своя полза или лична изгода.

Нарушения

Нарушаването на Професионалния етичен кодекс дава право на SECTOR Cert да оттегли всички издадени сертификати. Оттеглените сертификати трябва да бъдат върнати на SECTOR Cert незабавно.

Декларация

Прочетох и разбрах Професионалния етичен кодекс. С подписа си потвърждавам, че се задължавам да го спазвам. Наясно съм, че нарушаването му може да доведе до оттегляне на сертификата ми.