Общи

Сертифицираното лице трябва винаги, доколкото позволяват познанията му, да действа така, че да не позволи никакви увреждания на хора, околна среда и имущество. Трябва да се грижи за актуалността на професионалната си квалификация и да действа лоялно и безпристрастно по отношение на интересите на работодател, клиент и общество. Сертифицираното лице трябва да изпълнява само задания, за които е квалифицирано чрез обучение и опит. Когато е необходимо, трябва да се консултира със специалисти или да препоръча консултация с такива.

Взаимоотношения с работодателя

Сертифицираното лице трябва така да уреди договорните взаимоотношения с работодателя си, в случай, ч е това въобще подлежи на договаряне, че това да му позволи да спазва Профе­сионалния Етичен Кодекс. Той/тя трябва най-малко да осигури правилната интерпретация на обхвата на сертификата си и спазването му. В случай на отнемане или анулиране на сертификата, той/тя трябва незабавно да уведоми работодателя си.

Задължения към обществото

При изпълнение на задачите си, сертифицираното лице трябва да не нарушава интересите на обществото, като може да информира съответните институции и да публикува информация обективно и професионално. Той/тя не трябва да подписва никакви протоколи или др. докумен­ти по качеството, чието съдържание не е проверил, не е съгласен с него или не носи отговор­ност за това. Сертифицираното лице трябва да спазва конфиденциалността на информацията, предоставена му от работодател, клиенти, колеги и други, ако това не нарушава обществените интереси.

Конфликт на интереси

Сертифицираното лице трябва да избягва конфликт на интереси с вишестоящи или клиенти. Когато такъв конфликт на интереси е неизбежен, то трябва незабавно и честно да изложи при­чините за това пред засегнатите страни. В професионалната си дейност трябва да не приема плащания от две страни за една и съща задача, както и трябва да не приема каквито и да е плащания, които биха повлияли на професионалната му/? оценка.

Нарушения

Ако бъдат доказани нарушения на Професионалния Етичен Кодекс, SECTOR Cert има правото да оттегли или анулира издадени сертификати, т.е. да ги обяви за невалидни. Невалидните сертификати трябва да бъдат върнати на SECTOR Cert.