Кога?

Валиден сертификат може да бъде подновен за нов период от 5 години от датата на изтичане на първоначален сертификат или такъв, издаден след ресертификационен изпит. Няма изисквания за обучение или изпит при подновяване на сертификат, но трябва да бъде подадена заявка за подновяване в рамките на 6 месеца преди датата на изтичане на валидността на сертификата, за който се желае подновяване.

Изисквания

Необходимо е кандидатът за подновяване на сертификат да отговаря на следните условия:

(a) да е преминал успешно проверка на зрението съгл. изискванията на EN ISO 9712 в рамките на последните 12 месеца;

(b) непрекъсната задоволителна професионална дейност без значителни прекъсвания (съгл. определеното в EN ISO 9712, т.3.27) по сертифицирания метод и сектор.

Горните 2 изисквания се доказват документално, като за първото се изисква документ от медицинско лице (вписва се датата на документа в заявката за подновяване), а за второто - декларация от работодателя (част от заявката за подновяване).

Бланка на заявка за сертификация (начална, подновяване, ресертификация) е налична на: http://www.vector-ndt.net/www/bg/сертификация/бланки).

Инициативата трябва да е Ваша

Моля, обърнете внимание, че EN ISO 9712 определя, че отговорността и инициативата за подаване на заявката за подновяване в изисквания срок (в рамките на 6 месеца преди датата на изтичане на подновявания сертификат) е на сертифицираното лице.

Пропуснат срок?

EN ISO 9712 (т.10.2) позволява по изключение да бъдат разглеждани заявки за подновяване до 12 месеца след датата на изтичане на валидността на подновявания сертификат по усмотрение на органа за сертификация. Необходима е основателна причина, като SECTOR Cert взима под внимание причини като заболявания, смяна на месторабота, организационни промени в местоработата или финансови причини.

Стандартът не позволява изключения, ако са изминали повече от 12 месеца от датата на изтичане на валидността на сертификата и в такъв случай нов сертификат може да бъде издаден след успешно полагане на ресертификационен изпит. Моля свържете се с нас предварително по удобен за Вас начин на посочените контакти.