Общи условия на SECTOR Cert – Gesellschaft fur Zertifizierung GmbH

от ноември 2019

1. Обхват

Тези общи условия се отнасят за дейността на сертификационния орган SECTOR Cert – Gesellschaft fur Zertifizierung GmbH (наричан по-долу SECTOR Cert) по отношение на провеждането на квалификационни изпити и сертификация.

Сертификационната система се основава на DIN EN ISO/IEC 17024:2012 “Оценяване на съответствието. Общи изисквания към органите, извършващи сертификация на лица” и е акредитирана от DAkkS (Германска служба за акредитация).

Отклонения от тези условия за даден участник в изпит или заявител на сертификация (наричани по-долу Кандидат) не се допускат. Допълнителни споразумения, обещания или други изявления на служители на SECTOR Cert са валидни, само ако са потвърдени писмено от SECTOR Cert.

2. Квалификационни изпити

Изпити се организират и провеждат единствено от изпитни центрове, които са оторизирани и са под надзора на SECTOR Cert. Списък на оторизираните изпитни центрове може да се намери на: www.sector-cert.com/Unternehmen/Zentren.

Заявки за участие в изпит, както и откази се подават само в съответния изпитен център (Пояснение от Вектор НДТ: за България се подават към Вектор НДТ). Участието се подчинява и на общите условия на съответния изпитен център.

Кандидати, които не отговарят на минималните условия за участие в изпит, не се допускат до изпит. В такъв случай изпитните такси не се възстановяват. Минималните изисквания са описани в съответните програми за сертификация.

Удостоверения за изпит се издават само от съответния изпитен център.

Отказите от участие трябва да се изпращат до съответния изпитен център, организиращ изпита (Пояснение от Вектор НДТ: за България се подават към Вектор НДТ). SECTOR Cert не е отговорен за възстановяване на таксите в такъв случай.

Единствено SECTOR Cert решава назначаването или замяната на изпитващ.

Употребата на мобилен телефон, таблет, компютър или подобни по време на изпит е забранено.

Всякакво записване или вземане на изпитни въпроси, задания или отговори са забранени. SECTOR Cert има право да предяви иск за нанесени щети в установени такива случаи.

Разрешава се използването единствено на одобрени спомагателни средства по време на изпит. В случай на неяснота, Кандидатът трябва да се допита до изпитващия преди изпита.

Всяка измама или опит за измама ще доведат до изключване на съответния Кандидат от изпита, като изпитът ще се счита за неиздържан. Повторно явяване на изпит е възможно най-рано след една година.

Заплащането на изпитна такса към изпитен център не е гаранция за успех на изпита.

Упълномощеният изпитващ решава безпристрастно и в съответствие с определените правила и схема за оценяване дали изпитът е издържан успешно.

Неуспешно издържан изпит може да бъде повторен изцяло или частично срещу допълнителна такса. Сроковете за това са описани в съответната сертификационна програма.

Участниците могат да получат от изпитващия само предварителни резултати в края на изпита. Официални резултати се получават около 10 работни дни след изпита.

Преглед на оценения изпит може да се извърши до 30 дни след получаване на официалните резултати, на територията на SECTOR Cert, след подаване на заявка в свободен текст.

Периодът на валидност на изпитните резултати по отношение на сертификация е даден в съответната сертификационна програма (Пояснение от Вектор НДТ: за EN ISO 9712 периодът на валидност на изпитните резултати е 2 години).

Успешно издържан изпит не означава автоматично получаване на сертификат от Кандидата.

3. Сертифициране

За сертифициране е необходимо задължително да се подаде заявка в писмен вид, попълнена изцяло и изпратена до SECTOR Cert. Може да се използват само текущо валидните формуляри, които са налични на: www.sector-cert.com/Downloads/Anträge (Пояснение от Вектор НДТ: бланка на заявка на български език е налична в раздел "Download - Бланки, указания, други документи".

Сертифициране е възможно, само ако се изпълнени всички изисквания на съответната сертификационна програма. SECTOR Cert взема решенията за сертифициране безпристрастно, справедливо и без дискриминация.

Единствено SECTOR Cert  може да одобри смек­чаването на изискванията за сертифициране за конкретен случай или при специални нужди след писмено заявление.

Кандидатът за сертификат удостоверява с подписа си, че добросъвестно е подал вярна информация. Той изрично упълномощава SECTOR Cert да изисква и проверява всякакви данни, необходими за сертификационни процес. Кандидатът е задължен да уведоми SECTOR Cert, ако има неточни данни в сертификата му, ако е престанал да отговаря на изискванията за сертификация или при промяна в подадените данни.

Кандидатът се задължава да спазва принципите на Професионалния етичен кодекс, което е изискване за валидност на сертификата му.

Сертификатът НЕ е упълномощаване за работа. Само работодател може да издаде такова. Примерен формуляр има на: www.sector-cert.com/Downloads/Anträge.

Сертификатът е собственост на SECTOR Cert. Обикновено той се изпраща на работодателя на кандидата, за да го предаде той на кандидата. SECTOR Cert има право винаги да издаде дубликат по искане на кандидата.

Сертификати, с грешки по вина на SECTOR Cert в тях, ще бъдат изискани обратно, коригирани и преиздадени с оригиналната дата.

Сертификат за радиографски методи (RT) съгл. DIN EN ISO 9712 не е разрешително за работа с източници на йонизиращо лъчение. Кандидатът е задължен да спазва съответните законови разпоредби.

4. Отмяна, оттегляне, анулиране на сертификати

SECTOR Cert има право по всяко време да отмени или оттегли сертификат, ако кандидатът нарушава правилата или принципите за сертифициране, ако изискванията за сертификация престанат да са изпълнение (напр. при инвалидност или значителни прекъсвания), както и при злоупотреба със сертификата.

Сертификатът става невалиден, ако лицето не издържи успешно ресертификационен изпит и остава такъв, докато лицето не изпълни изискванията за първоначална или ресертификация.

5. Оплаквания

Срещу служители на SECTOR Cert или срещу решенията за сертифициране могат да бъдат отправяни оплаквания и възражения, които трябва да са в писмен вид и да бъдат изпратени до ръководителя на органа по сертификация към SECTOR Cert.

6. Търговска марка и използване на сертификата

Сертификат, издаден от SECTOR Cert, остава собственост на SECTOR Cert. Не се позволява промяна на сертификата или на евентуални негови копия, както и каквато и да е злоупотреба. Трябва да се вземат мерки за предотвратяване на злоупотреба със сертификата от трети лица. Позволено е сертификата да се използва само в рамките на обхвата и периода му на валидност. Всякакви позовавания на сертификата трябва да са коректни по отношение на съдържанието му.

Ако сертификатът бъде оттеглен или анулиран, кандидатът трябва незабавно да прекрати и оттегли всякакви твърдения за валидност на сертификацията му (напр. в рекламни материали, интернет сайтове).

Логото на SECTOR Cert може да се използва само след писмено съгласие на SECTOR Cert и то само в одобрения вид.

Пропорционална промяна на размерите му е позволена. Правото на ползване не може да се прехвърля на трети страни или правоприемници.

Използването на символа за акредитация / лого­то на DAkkS е забранено.

Всякакви нарушения трябва да бъдат прекратени незабавно и да се предприемат адекватни коригиращи действия. Органът по сертификация си запазва правото да предяви иск за нанесени щети.

7. Авторски права и публикации

Не се позволява предоставянето на трети страни на документи или информация, предоставени от SECTOR Cert или оторизираните изпитни центрове.

Учебните и спомагателните документи и материали нямат претенции за изчерпателност и не се позволява използването им за търговски цели.

8. Защита на личните данни

За издаването на сертификати е необходимо SECTOR Cert да събира лични данни. Същите се използват и съхраняват в съответствие със законовите изисквания за защита на личните данни. Служителите на SECTOR Cert са договорно задължени да опазват такива данни.

Изпитните резултати са лични данни по смисъла на § 3 от BDSG (Федерален акт за защита на личните данни). Лични данни се предоставят само с писмено съгласие на заинтересуваното лице. Работодателят на лицето е трета страна.

9. Изисквания за поверителност

SECTOR Cert, неговите служители и упълномощени от него трети страни са договорно задължени да опазват поверителността на предоставената информация. Това задължение остава в сила и след срока на договора.

SECTOR Cert е задължен да съхранява записи от сертификационния процес за най-малко един пълен сертификационен цикъл. Поддържането на сигурността и поверителността на записите се осигурява чрез документирана процедура и това се следи периодично.

10. Условия на плащане и цени

Изчисляването на дължимата сума е на база на уговорените такси или текущата ценова листа: www.sector-cert.com/Zertifizierung/Preise.

Всички цени са нетни, без ДДС.

Сумите са дължими без приспадане, веднага след получаване на фактура и не по-късно от датата, посочена на фактурата.

11. Отговорност и щети

SECTOR Cert не носи отговорност за щети, ако не са предизвикани умишлено или от груба небрежност, както и за такива, които не са довели до увреждания на хора, здравето им или смърт; ако SECTOR Cert е нарушил основно договорно задължение (задължение, чието изпълнение прави възможно нормалното изпълнение на договора и на чието спазване партньорът по договора разчита или има основание да разчита) без да има обвинение в умисъл или груба небрежност, отговорността се ограничава до очакваните, обичайни щети.

12. Юрисдикция, приложимо законодателство

Мястото на изпълнение и юрисдикция е Зигбург, Германия до степента, позволена от закона. Прилага се законодателството на Федерална Република Германия.