Минимално изискван производствен опит съгласно програмата за сертифициране на SECTOR Cert

Съгласно EN ISO 9712, като задължително условие за сертифициране, програмата на SECTOR Cert изисква документирано доказателство  за минимален производствен опит на сертифицираното лице по съответния метод и сектор. Продължителността на опита на един кандидат може да се различава значително от натрупаните познания, затова при определени обстоятелства сертифициращият орган може да се съгласи с намаляване на периодите на опит, напр. при едновременно сертифициране по няколко метода. Следната таблица показва минималния изискван опит за всеки метод и ниво.

Методи за неразрушаващи изпитвания             ниво 1   ниво 2   ниво 3 
Ултразвукови (UT) 3 месеца 9 месеца 18 месеца
Радиографични (RT) 3 месеца 9 месеца 18 месеца
Визуални (VT) 1 месец 3 месеца 12 месеца
Магнитно-прахови (МТ) 1 месец 3 месеца 12 месеца
С проникващи течности (PT) 1 месец 3 месеца 12 месеца


Внимание: Горепосочените минимални времена за опит за ниво 3 се отнасят за персонал с образование най-малко на ниво 6 от Европейската квалификационна рамка (ЕКР). Ако тази квалификация липсва, минималната продължителност на изпита за ниво 3 се удвоява.

Пряк достъп до по-високо ниво

При пряк достъп до ниво 2, т.е. без да е налице сертифициране на ниво 1, продължителността на минималният изискван опит е равна на сумата от времената за ниво 1 и ниво 2.

При пряк достъп до ниво 3, т.е. без да е налице сертифициране на ниво 2, продължителността на минималният изискван опит е равна на сумата от времената за ниво 2 и ниво 3.

Намаляване на минимално изисквания опит

Намаления се допускат напр. при едновременно придобиване на опит по два или повече метода. Намаленията винаги изискват предварително одобрение от сертифициращия орган.

Моля, свържете се с нас предварително, ако желаете да ползвате намаляване на продължителността на изисквания опит.

Минимален опит преди преминаване на квалификационен изпит

Съгласно изискванията на EN ISO 9712, SECTOR Cert изисква преди изпит кандидатът да има най-малко 10% от изисквания професионален опит за сертифициране по съответния метод. Наличието на такъв опит се потвърждава от работодателя чрез заявката за обучение и изпит, която се подава до Вектор НДТ.

Минимално изискван производствен опит за сертифициране по Директива 2014/68/EU за съоръжения под налягане

За сертифициране по Директива 2014/68/EU за съоръжения под налягане се изисква кандидатът да е извършвал дейности по неразрушаващи изпитвания в областта на съоръжения под налягане не по-малко от 60 дни за една година, като посоченият стаж е в рамките на последните 5 години. Ако заявката е за повече от един метод, то за всеки един от тях поотделно опитът трябва да е не по-малко от 15 дни, а сумарно - не по-малко от 60 дни.