Обучение съгласно програмата за сертифициране на SECTOR Cert

Обучението, одобрено от SECTOR Cert, се състои от теоретична и практическа част, които ви предоставят основни познания и практически умения за всеки метод, независимо от конкретните работни места и среди. В допълнение към лекциите, теоретичните уроци включват тестови въпроси за преглед на наученото и подготовка за изпита. Практическите части се състоят от практически упражнения (за ниво 3 това е изготвяне на писмена процедура), като се използват определени стандарти.

Нашето квалификационно съдържание е оптимизирано за индустриален сектор Is. Обучителните сесии са предназначени за работа с устройства, стандарти и упражнения от всички продуктови сектори. Само така участниците могат да получат пълен преглед на възможните приложения на метода.

Продължителност на обучението

Минималната продължителност на обучението в часове, определена от SECTOR Cert съгласно EN ISO 9712, е както следва:

Методи за неразрушаващи изпитвания             ниво 1   ниво 2   ниво 3 
Ултразвукови (UT) 64 80 40
Радиографични (RT) 72 80 40
Визуални (VT) 16 24 32
Магнитно-прахови (МТ) 16 24 32
С проникващи течности (PT) 16 24 24


При кандидатстване за директен достъп до ниво 2 (т.е. без сертификат за ниво 1) обучението трябва да включва материала и часовете за ниво 1. При кандидатстване за директен достъп до ниво 3 (без сертификат за ниво 1 или 2) обучението трябва да включва материала и часовете за нивото/-ата, за които няма сертификат.

Съдържание на обучението

Обучението, извършвано в одобрените от SECTOR Cert центрове, какъвто е и Вектор НДТ, се следи за съответствие с програмите за обучение, утвърдени от Техническите комитети към SECTOR Cert.

Език, на който се провежда обучението

Обучението във Вектор НДТ и използваните учебни материали са на български език. При заявка и споразумение, обучение може да се проведе и на английски език. При желание за обучение на друг език, моля, свържете се с нас, за да ви насочим към някой от партньорските ни центрове.

Предварителни познания

Изискват се познания по математика и физика на ниво средно училище. При липса на такива може да се наложи увеличаване на учебните часове.

Работно облекло и лични предпазни средства

По време на обучението за ниво 1 и 2 има практически занятия с използване на съответните образци, технически средства и консумативи. За целта е необходимо участниците да носят подходящи дрехи (или работно облекло) и лични предпазни средства. Учебният център не разполага с такива.

Моля, свържете се с нас за допълнителна информация за подходящите предпазни средства за конкретен метод, ако е необходимо.

Правила за безопасност

В началото на всяко обучение учасниците ще бъдат запознати с правилата за безопасност. Учебният център не носи отговорност, ако те не бъдат спазвани. При грубо нарушение на правилата съответният участник може да бъде отстранен от обучение.