Условия за допускане до квалификационен изпит

За да бъде допуснат до квалификационен изпит, всеки кандидат трябва да отоговаря на следните условия:

Провеждане на квалификационен изпит

Квалификационните изпити се организират от Вектор НДТ и се провеждат от упълномощен представител на SECTOR Cert.

Изпитите са изцяло на български език. При предварителна договорка и споразумение квалификационен изпит може да се проведе и на английски език. При желание за изпит (също и обучение) на друг език, моля, свържете се с нас, за да ви насочим към някой от партньорските ни центрове.

Квалификационните изпити се провеждат в София, но при предварителна договорка и споразумение могат да се проведат и на посочено от заявителя място. В такъв случай е необходимо заявителят да осигури необходимите за изпита условия (моля, свържете се с нас за уточняване на условията).

Продължителността на един изпит, съгласно изискванията на EN ISO 9712, е от порядъка на 9-10 часа (общо за всички части с вкл. почивки). Моля, предвидете необходимия престой в София или мястото на изпита.

Правила за провеждане на квалификационен изпит

Преди началото на всеки изпит, всеки кандидат се запознава с правилата на SECTOR Cert за провеждане на изпит, като кандидатът удостоверява с подписа си, че е съгласен с тях и се задължава да ги спазва. При нарушаване на тези правила кандидатът може да бъде отстранен от изпита и в такъв случай, съгласно изискванията на EN ISO 9712, може да се яви повторно на изпит най-рано след 1 година.

Работно облекло и лични предпазни средства

Изпитите за ниво 1 и 2 включват практическа част с използване на съответните изпитни образци, технически средства и консумативи. За целта е необходимо участниците да носят подходящи дрехи (или работно облекло) и лични предпазни средства. Учебният център не разполага с такива.

Моля, свържете се с нас за допълнителна информация за подходящите предпазни средства за конкретен метод, ако е необходимо.

Правила за безопасност

В началото на всеки изпит учасниците ще бъдат запознати с правилата за безопасност. Учебният център не носи отговорност, ако те не бъдат спазвани. При грубо нарушение на правилата съответният участник може да бъде отстранен от изпита.

Валидност на резултатите от изпит

Резултатите от изпит, като необходимо условие за сертифициране, остават валидни за срок от 2 години. В случай, че е необходимо част от изисквания за сертифициране опит да бъде придобита след изпита, то резултатите от изпита остават валидни, докато бъде придобито общото време за опит, изисквано за съответните методи, ако е повече от 2 години.

Проверка на резултатите от изпит

Всеки кандидат има право да провери как е оценена работата му на изпита до 30 дни след официалното обявяване на резултатите. За целта е необходимо да подаде писмено или по e-mail заявка до отдел "Изпити" на SECTOR Cert (за България посредством Вектор НДТ). Проверката се извършва в помещение на SECTOR Cert в Кьолн, в присъствието на лице, посочено от SECTOR Cert, като изрично се забранява водене на записки, използване на всякакви електронни устройства, фотографиране или копиране по какъвто и да е начин. Проверката може да продължи максимум 1 час.

Възражения срещу резултатите от изпит

Възражения срещу резултатите от изпит могат да се подават писмено или по e-mail до органа по сертификация към SECTOR Cert (за България посредством Вектор НДТ). В такъв случай се извършва второ независимо оценяване от оторизиран представител на SECTOR Cert. Резултатите от повторното оценяване се обявяват до 6 седмици след подаване на възражението.

Повторно явяване на изпит

Ако кандидат не постигне резултат от най-малко 70% на всяка една част от даден изпит, то се допуска повторното му явяване само на неуспешно преминатата/-ите част/-и от изпита до 2 пъти за 2 години и най-рано след 30 дни. Повторно явяване на ресертификационен изпит се допуска до 2 пъти за 6 месеца (за ниво 1 и 2) или 12 месеца (за ниво 3) и най-рано след 7 дни.