Изисквания към зрението

EN ISO 9712 (т.7.4) изисква всеки кандидат да представи документално доказателство за задоволително зрение, като това включва:

  • зрителната острота на близки разстояния трябва да позволява четенето на шрифт с големина поне Jaeger №1 или Times Roman 4.5 или еквивалентен (височина на буквите 1.6 mm) от разстояние не по-малко от 30 cm с едното или двете очи, като зрението може да бъде коригирано или некоригирано;
  • цветовъзприятието трябва да е дотатъчно, че кандидатът да може да разграничава и различава кон-траст между цветовете или нюансите на сивото, използвани в съответните методи за NDT, както е указано от работодателя.

За допускане до квалификационен изпит е необходимо работодателят да потвърди пред SECTOR Cert (чрез заявката за обучение и изпит, която се подава до Вектор НДТ) наличието на валиден документ (бланка е налична тук) за проверка на зрението.

За сертифициране е необходимо работодателят да потвърди пред SECTOR Cert (чрез заявката за сертификация, която се подава до Вектор НДТ) наличието на валиден документ (бланка е налична тук) за проверка на зрението.

След издаване на сертификат е необходимо веднъж годишно сертифицираното лице да преминава проверка на зрението, като документът се депозира при работодателя.

Проверката на зрението се извършва от офталмолог, оптометрист или друго медицинско лице.