Издаване на сертификат

Издаването на сертификат става след подаване на заявка за сертифициране, ако кандидатът отговаря на посочените по долу условия.
За България, заявки се изпращат до Вектор НДТ, като бланка на заявката има налична тук
.

Необходими условия за издаване на сертификат

За издаването на сертификат всеки кандидат трябва да отговаря на следните условия, съгласно изискванията на EN ISO 9712 и акредитираната програма за сертификация на SECTOR Cert:

 • да е преминал необходимото обучение за съответния метод, ниво, индустриален или продуктов сектор;
  одобреният център за обучение за България е Вектор НДТ;
  изискванията към обучението са дадени тук;
 • успешно да е положил квалификационен изпит за съответния метод, ниво, индустриален или продуктов сектор;
  изпитите за България се организират от Вектор НДТ;
  условията за допускане до квалификационен изпит са дадени тук;
 • да има изисквания минимален производствен опит за сертифициране по съответния метод и ниво;
  изискванията за опит са дадени тук;
  опитът трябва да бъде потвърден от работодателя в заявката за сертифициране;
  за самонаети лица потвърждаването на опита е от независима страна (напр. клиент), като това е необходимо да бъде признато от органа по сертификация към SECTOR Cert; моля, свържете се с нас за допълнителна информация, ако е необходимо;
 • да има задоволително зрение, съгласно изискванията на EN ISO 9712;
  изискванията към зрението са посочени тук;
  необходимо е кандидатът да има валидно удостоверение за задоволително зрение, чиято дата се посочва в заявката за сертифициране и се потвърждава пак там от работодателя, като е необходимо удостоверението да е не по-старо от 365 дни (т.е. 1 година) от датата на подаване на заявката;
  бланка на удостоверение за задоволително зрение е налична тук.

 

Професионална етика

При подаване на заявка за сертифициране всеки кандидат се запознава с Професионалния Етичен Кодекс, установен от SECTOR Cert и удостоверява с подписа си, че се задължава да го спазва.

Съблюдаването на принципите на професионалната етика, посочени в Професионалния Етичен Кодекс, е предпоставка за валидността на сертификатите, издавани SECTOR Cert. Моля, имайте предвид, че сертификатите са собственост на сертифициращия орган и нарушението на принципите на професионалната етика дава право на SECTOR Cert по всяко време да анулира или оттегли съответния сертификат.

Промени в трудовото правоотношение

Титулярят на сертификата е длъжен незабавно да информира сертифициращия орган за прекратяване или промяна в трудовите му правоотношения.
Моля, свържете се с Вектор НДТ при подобна ситуация, за да бъде уведомен сертифициращият орган.