Първостепенна задача на неразрушаващото изпитване на продукция, съоръжения, изделия и материали е осигуряването на безопасност и качество, затова дейността на дефектоскописта е високо отговорна. Често се налага представянето на доказателство за компетентност пред клиенти, държавни надзорни и национални акредитиращи органи.

Такова доказателство представлява сертификацията на персонала по БДС EN ISO 9712.

Сертификати на персонала по EN ISO 9712 се изискват задължително при:

  • акредитация на лаборатории и органи за контрол;
  • контрол на изделия в регулираната област.

 Сертификати на персонала по EN ISO 9712 са необходими, когато се изискват от:

  • нормативните документи, по които се извършва контрола;
  • системата за качество на възложителя;
  • клиента по негово усмотрение.

Сертификати на персонала по EN ISO 9712 Ви дават предимство, когато:

  • трябва да докажете квалификация и компетентност;
  • имате конкуренция, напр. при явяване на търг или при постъпване на работа;
  • търсите достойно заплащане на труда си.

Сертифициращ орган

Предвид гореизложеното и това, че сертификацията е дългосрочна инвестиция, изборът на сертифициращ орган е от особена важност. Подобно на дипломата за завършено образование, доверието и авторитетът, които внушава даден сертификат, зависи от авторитета и репутацията на органа, издаващ сертификата.

Поради тази причина Вектор НДТ избра за партньор SECTOR Cert, Германия. Световноизвестното немско качество, в дадения случай потвърдено и от немския национален орган за акредитация, както и безупречната репутация на SECTOR Cert, допринасят за приемането на сертификатите им в цял свят.

Един сертификат от уважавана организация може да "отвори много врати", но в дългострочен план авторитетът и уважението всеки трябва да заслужи сам със собствените си знания и умения или, ако перифразираме една българска поговорка, "по сертификата посрещат, но по знанията и уменията изпращат". Затова един от принципите, които SECTOR Cert залага в програмата си, а Вектор НДТ следва като основна цел, е високото качество на обучението.

Сертификация от страна на работодателя

SECTOR Cert предлага услугата по квалификация на персонал по неразрушаващи изпитвания като външна организация за последваща сертификация от страна на работодателя съгласно изискванията на ASME BPV Code, SNT-TC-1A или CP-189.