Вектор НДТ провежда специализирани обучения, пряко насочени към конкретните нужди на дадена организация, предприятие или работно място.

Такова обучение е подходящо, когато неразрушаващите изпитвания (като част от системата за контрол на качеството) се извършват за вътрешни нужди или когато клиентите и съответните законови разпоредби и държавни организации не изискват сертификация на персонала.

Специализирано обучение може да се проведе и като допълнение към обучение по EN ISO 9712, което обхваща най-важните аспекти на работата на дефектоскописта и дава добра основа за бъдещата му дейност, но не обхваща абсолютно всички детайли от работата в конкретни условия. Стандартът вменява на работодателя отговорността за допълването на тези детайли към обучението на съответния специалист.

Предимства на специализираното обучение:

  • избягва се натоварването на обучаваните с излишна за конкретната им дейност информация, което дава възможност за по-добро фокусиране върху необходимите им знания, умения и работа с конкретна апаратура;
  • оптимизират се времето и разходите за обучение.

Недостатъци:

  • обучението е с конкретна насоченост и, при промяна на условията на работа, може да се окаже недостатъчно;
  • не се получава сертификат по утвърден и приет стандарт, а само диплома за преминато обучение.

Моля, свържете се с нас по удобен за Вас начин, за:

  • уточняване на необходимия обхват от методи, специфични технологии и технически средства за неразрушаващи изпитвания за Вашата дейност, при необходимост от това;
  • повече информация и определяне на условия, възможности и срокове за организиране на специализирано обучение;
  • да получите ценово предложение за специализирано обучение.