Обучението е интензивно и целодневно и поради това се препоръчва то да бъде с откъсване от производството за периода на обучение. При договаряне е възможно провеждането на част от обучението в неработни дни.

Предимството на провеждането му в малки групи (до 7-8 участника) дава възможност за индивидуална работа на обучаващия с всеки от обучаваните.

Обучението съгласно изискванията на EN ISO 9712 има за цел да даде общи познания и умения на обучаваните за извършване на неразрушаващи изпитвания в по-широка област на приложение (индустриални сектори Is и Ipv) или по-тясна такава (продуктови сектори Pw, Pt, Pwp, Pf и Pc).

Моля, обърнете внимание, че обучението съгласно изискванията на EN ISO 9712 обхваща най-важните аспекти на работата на дефектоскописта и дава добра основа за бъдещата му дейност, но няма как зададената от стандарта обща рамка да обхване абсолютно всички детайли от работата в конкретно предприятие, организация или работно място. Стандартът вменява на работодателя отговорността за допълването на тези детайли към обучението на съответния специалист. При необходимост от такова допълнително обучение Вектор НДТ може да е от помощ, като проведе специализирано обучение с насоченост към съответните специфичните нужди.

За получаването на сертификат за квалификация по EN ISO 9712 е необходимо кандидатите да преминат такова обучение (повече информация за него можете да намерите на следната страница), но да отговарят и на някои допълнителни условия, посочени в раздела “Изисквания за сертификация”.

Моля, свържете се с нас по удобен за Вас начин, за запитвания и повече информация за възможности за организиране на обучение.