Благодарение на придобитата квалификация и натрупания практически опит, Вектор НДТ е в състояние да извършва компетентно следните допълнителни услуги в областта на неразрушаващите изпитвания:

Сертификация на персонал от страна на работодателя
съгласно изискванията на ASME BPV Code, SNT-TC-1A или CP-189

Такъв вид сертификация обикновено се изисква или се приема от нормативните документи за неразрушаващи изпитвания в САЩ и базираните на тях спецификации и процедури. Погрешно се счита, че това дава възможност на работодателя да използва и недотам добре квалифициран персонал. Всъщност е точно обратното - цялата отоговорност (вкл. финансова) за квалификацията на персонала се носи от работодателя и цялата процедура за квалификация и сертификация трябва да е добре документирана, като изрично се изисква клиентът да бъде запознат с всички отклонения. Нормативните документи дават възможност част от тези задължения по обучение и изпит на персонала да бъдат възложени на външна организация, което е много по-ефективно от икономическа гледна точка, освен за организации с наистина много голям брой персонал по неразрушаващи изпитвания, които могат да поддържат собствен квалификационен център.

Вектор НДТ може да извърши обучение и да предложи изпит с помощта на SECTOR Cert, Германия като външна организация.

Oпределяне/избор на методи, методики/технологии/параметри/апаратура
за неразрушаващи изпитвания на конкретен вид или група изделия или проект

Имате предписание да бъде извършено неразрушаващо изпитване на даден продукт, изделие, съоръжение или материал, но не сте сигурни какви точно методи, технологии, параметри или апаратура да използвате?

Свържете се с нас и, след като се запознаем с конкретните изисквания и условия, ще препоръчаме оптимални за Вас.

Разработване/проверка на писмени процедури
от специалист ниво 3 по EN ISO 9712 или ACCP на ASNT

Неободима е писмена процедура за неразрушаващи изпитвания, но във Вашата организация нямате специалист с ниво 3 с подходящата квалификация?

Свържете се с нас, предоставете ни изискванията на Вашите клиенти и ще разработим процедура, която да отговаря на всички изисквания и да е оптимизирана спрямо възможностите и условията на Вашата организация.

Тълкуване/разясняване на стандарти, процедури, спецификации

Много често неправилното тълкуване на изискванията на нормативните документи води до сериозни разногласия между производител/изпълнител и поръчител и нерядко до значително оскъпяване на производство или услуга. Можете да получите от нас писмено тълкувание от специалист ниво 3 по EN ISO 9712 или ACCP на ASNT, което да използвате като становище на 3-та независима или от Ваша страна.

Проверка на документация и резултати от неразрушаващи изпитвания/инспекция/супервайзорски контрол
от страна на клиент

Ако сте поръчител и искате да се уверите в качеството на получаваната от Вас услуга по неразрушаващи изпитвания, но нямате на разположение специалист с необходимата квалификация във Вашата организация, то ние можем да сме полезни, като извършим тази дейност за Вас.

Периодичен мониторинг на персонал

Сертификацията на персонала от страна на работодателя, както и акредитиращите органи, изискват квалификацията на персонала да бъде периодично проверявана и при необходимост повишавана. Това съответства в голяма степен на основната ни дейност и можем да извършим тази дейност компетентно.

За допълнителна информация, запитвания, оферти, заявки, моля, свържете се нас на посочените контакти.